Фондација за младе таленте града Београда* - обавезна поља

Корисничко упутство

Подаци о родитељу/законском заступнику
Име и презиме *
ЈМБГ *
Адреса пребивалишта *
Место *
Број текућег рачуна *
Телефон
Емаил
Подаци о детету
Име и презиме *
ЈМБГ *
Општина седишта школе *
Школа *
Разред *
Износ 00,00 дин.
Прилог докумената (Максимално 2 MB по документу. Дозвољени формати су .pdf, .png, .jpg, .jpeg)
* Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована:

* Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника:

* Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе:

* Изјава о обради података о личности:

Сагласности
   * Прочитао/ла сам Обавештење о обради података о личности и сагласан/на сам са обрадом података о личности
   * Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су оба родитеља, односно оба законска заступника сагласна да се на наведени рачун из пријаве изврши уплата
   Сагласан/на сам да на дате контакте у будућности Фондација доставља обавештења која се тичу образовања, едукација и активности које Град Београд спроводи, а тичу се деце и младих

© 2021. ЈКП Инфостан технологије